ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.besttickets.bg, която се оперира и поддържа от „Тикет Про България“ ЕООД.

БИЛЕТИ - ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

1. (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.besttickets.bg, са билети за спортни и развлекателни събития, конференции и други организирани публични мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).

(2) Публикува се основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др.

(3) Продаваните билети дават право на лицето, което ги държи, да посети съответното събитие.

ПРОДАВАЧ

2. (1) Билетите се продават чрез системата за продажби БЕСТ ТИКЕТС, собственост на „Тикет Про България“ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131408410, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Шандор Петьофи“ № 25, (по-нататък в Общите условия наричано БЕСТ ТИКЕТС).

(2) При продажбата на билетите БЕСТ ТИКЕТС действа от името и за сметка на съответния организатор на събитието (вж. Част III по-долу).

(3) Адресът на мястото, където БЕСТ ТИКЕТС осъществява стопанската си дейност, съвпада с адреса на управление, посочен в горната ал. 1. БЕСТ ТИКЕТС e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

(4) Данните за контакт на БЕСТ ТИКЕТС са както следва: интернет страница ww.besttickets.bg, адрес на електронна поща [email protected], телефон за връзка 0886 601539.

ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯ

3. (1) Развлекателните събития, за които се продават билети по електронен път чрез интернет страницата www. besttickets.bg, се организират от трети лица, различни от продавача на билетите БЕСТ ТИКЕТС. Тези трети лица, наричани по-долу „Организаторите“, имат задължението да осигурят на държателите на билетите достъп до съответното събитие и отговарят за навременното провеждане на събитието и обещаното качество на развлекателната услуга.

(2) Организаторите определят мястото и времето на провеждане на събитието, цената на билетите и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени в участниците във фестивали, включително хедлайнери, ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.

(2) Ако Организаторът не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително ако Организаторът отмени събитието, последният по закон е пряко отговорен пред лицата, закупили билетите, за обезщетяването им и за връщането на платените суми (вж. Част IX. „Отмяна на събитие. Връщане на платената цена“).

(3) Организаторът на събитието възлага на БЕСТ ТИКЕТС разпространието и продажбата на билетите за съответното събитие, като при продажбата на билетите БЕСТ ТИКЕТС действа от името и за сметка на съответния Организатор на събитието.

(4) Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www. besttickets.bg, в описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора е отпечатано на билета за събитието.

ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4. (1) Чрез извършването на поръчка на билет през интернет страницата www.besttickets.bg клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.

2) За покупка на билет през интернет страницата www. besttickets.bg е необходимо клиентите да изпълнят следните 8 стъпки:

Стъпка 1 – Избор на Събитие или спектакъл

Стъпка 2 – Логин / Регистрация

Стъпка 3 – Избор на билети

Стъпка 4 – Попълване на адрес за доставка, ако той е различен от домашния.

Стъпки 5 & 6 – Избор на метод на плащане и доставка

Стъпка 7 – Преглед на заявката – Потвърждение

Стъпка 8 – Покупка

(2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от БЕСТ ТИКЕТС, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.

3) Подробно описание на всяка от стъпките по ал. 2 клиентите могат да открият на интернет страницата на www.besttickets.bg.

(4) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:

1. Плащане по банков път - при избор на тази опция клиентът вижда подробна информация за банковите реквизити на банковата сметка на БЕСТ ТИКЕТС. Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок от 3 работни дни, като в основанието за плащане задължително се посочва номера на поръчката;

2. Плащане чрез наложен платеж - дължимата сума се заплаща на куриера при доставка на билетите на указания от клиента адрес;

3. Плащането ще бъде осъществено с дебитна или кредитна карта. ВАЖНО ИЗИСКВАНЕ: При плащане на билета с кредитна или дебитна карта, билетът трябва да бъде получен лично от картодържателя, направил плащането. В противен случай БЕСТ ТИКЕТС има право да изиска допълнителни документи и да анулира поръчката, ако тези документи не бъдат предоставени.

(5) При направена поръчка на билет от страна на клиента, БЕСТ ТИКЕТС резервира за клиента избраните места.

(6) В случай, че цената на билетите не бъде платена по банковата сметка на БЕСТ ТИКЕТС в срок от 3 работни дни, считано от датата на поръчката, респективно – ако при избран начин на плащане с наложен платеж дължимата сума не бъде заплатена на куриера, покупката на билета се анулира автоматично, а задължението на БЕСТ ТИКЕТС да пази за клиента избраните места и да достави/предаде поръчаните билети отпада.

ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ

5. (1) Поръчаните билети могат да бъдат доставени на адрес, посочен от клиента, или да бъдат получени на място в централния офис на БЕСТ ТИКЕТС при условията на ал. 4 и 5 по-долу.

(2) За доставката на билетите БЕСТ ТИКЕТС използва куриерските услуги на „ЕКОНТ“ АД. Доставката се заплаща от клиента.

(3) Поръчаните билети се доставят в рамките на работната седмица, от 9:00 ч. до 18:00 ч., в срок до 5 работни дни от датата на поръчката, когато избраните начини на плащане са с наложен платеж или с кредитна/дебитна карта, респективно 5 работни дни, считано от датата, на която дължимото плащане е получено по сметката на БЕСТ ТИКЕТС – при избрано плащане по банков път. Почивните дни и официалните празници не са включени в посочените срокове. Ако доставката не бъде извършена в упоменатите срокове, препоръчително е клиентите да се свържат по телефона с БЕСТ ТИКЕТС, за да бъде проверен статуса на пратката. Проверката се извършва по номера на покупката, посочен в имейла, получен в потвърждение за успешно извършената покупка.

(4) Билети, заплатени предварително с кредитна или дебитна карта или по банков път, могат да бъдат получени и на място в централния офис на БЕСТ ТИКЕТС с адрес гр. София, ул. „Шандор Петьофи" 25, с работно време от 10:00 ч. до 18:00 ч., от понеделник до петък, ако при покупката е бил избран този начин на получаване.

(5) При получаване на билетите картодържателят, заплатил билетите, съответно наредителят на банковия превод, е задължен да удостовери самоличността си пред служителите на БЕСТ ТИКЕТС чрез представяне на лична карта.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

6. (1) Всеки посетител е длъжен да пази своя билет до приключване на събитието.

(2) При напускане на залата по време на дадено събитие, връщането обратно става само срещу показване на билета. Не се възстановяват суми за откраднати, изгубени или повредени от клиента билети.

(3) При покупка на билет посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от Организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета може да бъдат наказани с предупреждение за напускане на залата.

(4) БЕСТ ТИКЕТС предупреждава, че в общия случай правилниците за вътрешния ред на организаторите забраняват използването на звукозаписни уреди, фотоапарати и видеокамери по време на събитията.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПОСЕТИТЕЛИ НА СЪБИТИЯ

7. (1) На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:

1. лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.;

2. лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.

(2) Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

(3) Клиентите следва да имат предвид, че е възможно отделните Организатори на събитията да поставят специфични ограничения по отношение на възрастта на допусканите посетители. Поради съдържанието на определена продукция нормативен акт може да забранява допускането на лица под определена възраст. При закупуване на билети за непълнолетни посетители, клиентът е длъжен да провери предварително при съответния Организатор дали на събитието се допускат малолетни и/или непълнолетни посетители.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

8. (1) Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА

9. (1) В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, платени за билетите, и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради отмяната на събитието. Отмяната на събитието представлява неизпълнение от страна на Организатора на поетото задължение за осигуряване на заплатената развлекателна услуга.

(2) Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.besttickets.bg, в описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора е отпечатано на билета за събитието.

(3) При продажбата на билетите БЕСТ ТИКЕТС действа от името и за сметка на съответния Организатор на събитието. БЕСТ ТИКЕТС няма задължения по отношение на организирането на събитията и тяхното навременно провеждане и не носи отговорност за качеството на предоставената развлекателна услуга.

(4) Цената на закупените билети се възстановява от БЕСТ ТИКЕТС, само когато Организаторът е възложил на БЕСТ ТИКЕТС да извърши това възстановяване от името и за сметка на самия Организатор и при условия и ред, определени от Организатора.

(5) В случай, че Организаторът е възложил на БЕСТ ТИКЕТС връщането от името на Организатора на платената цена на билетите, възстановяването на сумите се извършва по ред и в срокове, определени от Организатора и обявени на интернет страницата на БЕСТ ТИКЕТС. В тези случаи на клиентите се възстановява сумата, отпечатана на лицевата страна на билета, като възстановяването става по следните начини:

1. Билети, закупени на каса на БЕСТ ТИКЕТС, се връщат на мястото, откъдето са закупени;

2. Билетите, закупени чрез интернет страницата www.besttickets.bg, могат да бъдат върнати на място в централния офис на БЕСТ ТИКЕТС или дистанционно – чрез изпращане на билета по куриер до адреса на управление на БЕСТ ТИКЕТС, в който случай клиентът трябва да предостави на БЕСТ ТИКЕТС номер на банкова сметка, по която да му бъде преведена цената на билета.

(6) При отказ от страна на Организатора да възстанови сумите, платени за билетите, клиентите могат да отправят исканията си за възстановяване на платената цена директно към Организатора на неговия адрес на управление, посочен в описанието на събитието, или да подадат жалба срещу Организатора пред компетентните държавни органи.

СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ

10. С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие при предаване на събитието по телевизията да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11. (1) БЕСТ ТИКЕТС с регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие БЕСТ ТИКЕТС да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.

ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

12. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са медиаторите, надлежно изброени в Единнния списък на медиаторите към Министерство на правосъдието.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

13. (1) БЕСТ ТИКЕТС не носи отговорност за валидността и автентичността на билетите, закупени на място, различно от интернет страницата и касите на БЕСТ ТИКЕТС и партньорските каси в мрежата на БЕСТ ТИКЕТС.

(2) БЕСТ ТИКЕТС предупреждава, че при провеждане на концерти поради силата на звука съществува опасност от слухови или други здравословни увреждания.

Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между БЕСТ ТИКЕТС и клиента чрез поръчката на билети чрез интернет страницата www.besttickets.bg.